1. GİRİŞ VE AMAÇ

Anayasamızın 20’inci madde ve 3’üncü fıkrası “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.
Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” şeklinde düzenlenmiş olup bu hüküm doğrultusunda yasa koyucu tarafından kabul edilen ve 07.04.2016 Resmî Gazete Tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK ya da KANUN”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip olan Kuzey Boru A.Ş. (“KUZEYBORU ya da ŞİRKET”), işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasına İlişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (“AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ”) ile her gerçek ve tüzel kişinin KANUN gereğince Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanması hususunda azami hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Şirketimiz de bu kapsamda gerek gerçek kişi müşterilerinin gerek ticari işbirliği içerisinde bulunduğu gerçek kişilerin ve gerekse çalışanlarının (stajyerler dahil) KANUN tarafından korunan Kişisel verilerinin işlenmesi, işleme amacını, verilen aktarılması, silinmesi, muhafaza edilmesi, anonimleştirilmesi vb. hususlarında POLİTİKA tesis etmiş olup bu hususta siz değerli ilgililere bu konuda işbu AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ‘ni duyurmaktayız.
KUZEYBORU web sitesinde (www.kuzeyboru.com.tr/) gerek otomatik tarafınızca işlenen gerek sözleşme ile bildirilen gerekse Açık Rıza ile onay verilen Kişisel Veri’leriniz ŞİRKET tarafından KANUN ve POLİTİKA’ya uygun şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve KANUN‘un izin verdiği hallerde işlendikleri amaçla sınırlı olarak Üçüncü Kişi‘ler ile aktarabilecektir.
İşbu AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ ile KVKK’nın 10’uncu maddesinden doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI
KUZEYBORU’nun hizmetlerinden yararlanmanız ve KUZEYBORU ile olan iş akdiniz nedeni ile ŞİRKET‘imize temin etmiş olduğunuz verilerinizden kimlik belgelerinizde ya da size ait belgelerde yer alan verileriniz işlenebilmektedir.

• Kimlik verileriniz (isim, soy isim, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, din, kan grubu, anne ve baba adı gibi kimlik bilgileri)
• Banka hesap numaranız, imza veriniz, iş sözleşmeniz ve mesafeli satış sözleşmeniz,
• Sınav, eğitim, tanıtım, reklam, kampanya, sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerimiz çerçevesinde edindiğimiz görsel ya da işitsel veriler,
• ŞİRKET‘imizin ziyaret edilmesi halinde kamera kayıtlarınız, araç plakası gibi araç verileriniz, ses kayıtlarınız,
• ŞİRKET‘imizin iş ortağı olmanız halinde sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, oda kayıtları, mesleki veriler, banka hesap numarası, IBAN, imza sirküleri, vergi levhası, fatura verileri, kaşe sureti, ilgili çalışanların isim, soy isim, telefon ve mail adresleri gibi bilgileri,
• IP adresiniz gibi dijital iz verileriniz, • İnternet sitelerimizden ya da mobil uygulamalarımızda girmiş olduğunuz tüm bilgiler,
• İnternet sitelerimizden ya da mobil uygulamalarımızdan alışveriş yapmanız halinde kaydedeceğiniz banka ya da kredi kartı bilgileriniz,
• Adresleriniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ŞİRKET tarafından Kişisel Veri‘leriniz;
• ŞİRKET politikalarının uygulanması ve ŞİRKET organizasyonunun sağlanması,
• ŞİRKET‘in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sağlanması, •
ŞİRKET‘in gerekli kalite ve standart denetimlerini yapabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerini yerine getirilmesi,
• ŞİRKET faaliyetlerinin etkin bir şekilde icra edilmesi,
• “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” gereği internet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin internet bilgisinin kayıt altına alınması,
• Genel güvenliğin ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR

Kişisel Veri‘leriniz AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ‘nde belirtilen amaçlarla mevzuatta ŞİRKET‘e yüklenen yükümlülükler kapsamında Kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki danışmanlık hizmeti alınan bürolara, denetim firmalarına, iş ortaklarına, hissedarlara, hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

5. HUKUKİ SEBEP

Kişisel Veri‘leriniz ŞİRKET tarafından yukarıda belirlenen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı, görsel, işitsel ya da elektronik yöntemlerle ve KVKK başta olmak üzere mevzuattan ve akdi yükümlülüklerinden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ
ŞİRKET; çalışanlara, ziyaretçilere ve diğer tüzel ve gerecek kişilere ait Kişisel Veri‘leri, KVKK‘nın sınırları çerçevesinde 10 (ON) yıl süre ile, internet alışverişlerinde ise Müşteri'nin satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 (ON) yıl süre ile saklayacaktır. Bu süreler geçtikten sonra kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirket’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte
veya anonim hale getirilmektedir.

7. HAKLARINIZ

ŞİRKET‘imize başvurarak Kişisel Veri‘lerinizin;

• İşlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse bilgi talep etme,
• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurtiçinde aktarıldığı üçüncü kişi ya da kişileri bilme,
• Eksik ya da yanlış ise düzeltilmesini isteme,
• KVKK‘nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini isteme,
• Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerden de silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini isteme,
• Münhasıra aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

8. BAŞVURU

Söz konusu haklara ilişkin talepler, Veri Sahibi tarafından KUZEY BORU ANONİM ŞİRKETİ RESMİ ADRESİ adresine yazılı olarak, [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa ŞİRKET’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile [email protected] adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, T.C. kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Şirket’in on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirket, talepte bulunan Veri Sahibi ’nden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

9. METİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ŞİRKET, KANUN‘da yapılan değişiklikler nedeniyle, veyahut Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararları doğrultusunda ya da hem bilişim alanında veyahut sektörde oluşan gelişmeler doğrultusunda POLİTİKA‘da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. POLİTİKA‘da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır. Yapılan değişiklikleri ŞİRKET‘in internet sitelerinde yer alan KVKK bölümünden de takip edebilirsiniz.

Bilgilendirme ve Başvuru Formu